Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept
Lesuren
Onderwijstijd
 

Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 


Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten DrieDeeOnline (ParnasSys m.i.v. augustus 2021). Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. De Vaardigheidsmeter wordt ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

   

Ontwikkelingen op onze school

 
In deze paragraaf gaan wij graag in op belangrijke trends. In het schema ‘Planning ontwikkelingen 2019-2023’ staat aangegeven wat wij de komende vier jaar willen aanpakken, ontwikkelen, of verbeteren.
(Voor de complete inhoud verwijzen wij graag naar het Strategisch Beleidsplan 2019-2023. Het plan ligt op school ter inzage.)
 
Belangrijke trends
 
Autonomie van de leerkracht:
Directies geven leerkrachten meer ruimte om initiatief te nemen en zich te ontwikkelen.
In het kader van Continu verbeteren werken de vier drie scholen over het algemeen met zogenaamde ontwikkelteams. Een aantal kartrekkers neemt initiatief en zorgt voor invoering van een ontwikkeling. Moeten we hier niet benoemen dat dit vooral gaat over ontwikkelingsgericht/doelgericht leren? We zijn van top-down naar een benadering van onderaf gegaan.
We hebben een zo strak mogelijke organisatie bij het verzamelen van data en interpreteren.
Niet om leraren af te rekenen, maar om als gehele organisatie te groeien.
 
Toezicht/waarderingskader
Het is belangrijk dat scholen hun eigen kwaliteit kunnen beoordelen aan de hand van een aantal (onafhankelijke) instrumenten. Arcade heeft een compleet pakket van programma’s: DrieDee (opbrengstenmonitor) en Kwintoo (13 kwaliteitskaarten).  Ook klassenbezoeken spelen een belangrijke rol bij bewaking en beoordeling van de kwaliteit.
 
Lerarentekort
Op de scholen wordt voortdurend nagedacht over probate middelen voor het terugdringen van het lerarentekort. Helaas moeten de teams soms ook constateren dat er geen oplossing is en dat leerlingen thuis moeten blijven.
Er wordt voortdurend nagedacht over nieuwe ontwikkelingen, zodat de druk op het beschikbare aanbod van leerkrachten kan verminderen. U kunt hierbij denken aan een andere organisatie van het middagprogramma. Binnen onze gehele stichting denken wij na over dit soort kwesties.
 
Burgerschap-sociale integratie
Binnen de scholen van onze scholengroep is aandacht voor Burgerschap. Het sociaal functioneren van de leerlingen wordt positief beïnvloed door het gebruik van programma’s, zoals ‘Happy Kids’(Prinses Irene), ‘Rots en Water’ en ‘Kanjertraining’(Cantecleer).
 
21e eeuwse vaardigheden
Op onze scholen zijn stappen gezet om de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden bij leerlingen te ontwikkelen.
Op OBS Prinses Irene is dat o.a. gedaan door nieuwe methoden voor wereldoriëntatie (Argus Clou) aan te schaffen. In de methode wordt op een beredeneerde manier aandacht besteed aan verschillende leerstijlen en bijv. leer- en onderzoeksvragen.
We bevorderen het gebruik van ICT-middelen, o.a. door het gebruik van Chromebooks.
 
Digitale wereld in de school
Digitale geletterdheid en bijvoorbeeld leren coderen zijn nog niet in volle omvang ingevoerd in het lesaanbod. Voor bijvoorbeeld leren programmeren is binnen onze stichting een plan ontwikkeld. In de periode maart-juli 2020 hebben alle Arcadescholen erg veel ervaring opgedaan met het digitaal lesgeven. Binnen de stichting zal het komende jaar veel aandacht worden besteed aan de digitale opbrengsten van de genoemde periode.
 
Eigenaarschap
Onder invloed van ‘Continu verbeteren’ is ‘eigenaarschap voor leerling’ volledig geland binnen de teams van onze scholengroep. Er is nog wat verschil in ontwikkelingsgraad maar op alle scholen komen begrippen als kindgesprekken en portfoliogesprekken voorbij. Op OBS Prinses Irene werken wij met een Portfolio. Hierin staan o.a. de doelen van het kind. In de klas gebruiken wij een groepsbord met groepsdoelen.
De nieuwste loot aan de boom voor talentenontwikkeling is de rol van ‘Talentenfluisteraar’.
Allemaal werkwijzen om talenten van kinderen boven water te krijgen. Via kindgesprekken verzamelen wij belangrijke informatie. Je bespreekt dan het welbevinden van het kind en bijvoorbeeld het portfolio.
 
Planning ontwikkeling 2019-2023
Vanuit de Kwintookaarten komen jaarlijks aandachtspunten die we zullen verwerken. De wat grotere onderwerpen moeten stapje voor stapje, we kiezen voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Doorontwikkelen en zorgen dat iedereen meekomt in de ontwikkeling is voor ons heel belangrijk.
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het schooljaarverslag 2019-2020 en het schooljaarplan 2020-2021. Beide documenten zijn in juni 2020 besproken met onze medezeggenschapsraad.