Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Sociale ontwikkeling leerlingen


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden, die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale vaardigheden dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, een pestvrije leeromgeving, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze school


Sociaal-emotionele vorming en het klimaat van de school

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien, van groot belang is voor de manier waarop het volwassen wordt. We streven ernaar dat de leerlingen zich thuis voelen. We willen een ongedwongen sfeer realiseren, waardoor naar onze mening, het kind zich het best kan ontwikkelen. Natuurlijk moet er regelmaat zijn.
   
Kindgesprekken
Sinds het schooljaar 2018-2019 hebben alle leerlingen minstens twee keer per jaar een individueel gesprek met hun leerkracht. Alle leerkrachten hebben hiervoor een cursus gevolgd.
Het doel is om in een startgesprek elkaar beter te leren kennen en om verwachtingen uit te spreken. In een vervolggesprek wordt besproken hoe het gaat. Tijdens deze gesprekken kunnen de leerlingen ook hun leerdoelen kenbaar maken.
 
Pesten op school
Een veilige omgeving is van groot belang voor leerlingen om zich goed te ontwikkelen en te kunnen leren. Een veilige omgeving houdt in dat er een prettige sfeer is. Een omgeving dat erop gericht is om incidenten te voorkomen, incidenten zoals; ongepast (pest)gedrag, intimidatie, diefstal, agressie en geweld. Door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden, waarborgen we deze veilige omgeving. Hiervoor hebben alle scholen van Onderwijsstichting Arcade een Veiligheidsplan. Het is van groot belang de leerlingen de verschillen tussen pesten en plagen uit te leggen. Een probleem kan ontstaan als leerlingen plaagactiviteiten als pestactiviteiten zien. Het is belangrijk dit serieus te nemen en de plagers duidelijk te maken dat de ander hun gedrag niet leuk vindt en dat ze dit moeten stoppen. 
 
Pestprotocol 
Het pestprotocol is onderdeel van het bestuurlijk veiligheidsplan. Wanneer er pestgedrag gesignaleerd wordt (door gepeste leerling zelf, ouders, andere leerling of leraar), dan zal de leraar de partijen bij elkaar brengen voor een verhelderingsgesprek. Er zal geprobeerd worden de pesterijen op te lossen en er worden (nieuwe) afspraken gemaakt. Bij herhaaldelijk pestgedrag neemt de leraar duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met de leerling die pest. Bij pestgedrag worden de ouders (van pester en gepeste) op de hoogte gebracht van het pestgedrag. Leraren en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing. Het pestprotocol ligt ter inzage op school.
 
Sociaal-emotioneel functioneren
Problemen op het sociaal-emotionele vlak kunnen het onderwijsleerproces negatief beïnvloeden. En andersom. Daarom is het zo van belang dit goed te volgen!'

Om te weten of onze leerlingen lekker in hun vel zitten; hoe de sfeer in de groep is en of er sprake is van pestgedrag volgen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen wij met de digitale observatiemethode van Leerling In Beeld van Cito. Omdat wij voor onze methode onafhankelijke toetsen ook gebruik maken van Leerling In Beeld, staan de resultaten van de observaties direct op de juiste plaats. 

Het instrument bestaat uit digitale vragenlijsten voor leerkrachten en leerlingen (vanaf groep 5). Omdat leerlingen én leerkrachten de vragenlijsten invullen, kunnen wij een gesprek aangaan over de signaleringen. Hoe staan de leerlingen er zelf in en komt dat overeen met hoe je er als leerkracht naar kijkt? Dat bevordert het eigenaarschap, wat bij ons hoog in het vaandel staat.
Soms is een gesprek niet nodig en gaan we direct aan de slag met een leerling of een groep. Met de analyses van de sociaal-emotionele vragenlijsten doorlopen wij het gehele proces van het handelingsgericht werken: waarnemen (signaleren) > begrijpen > plannen > realiseren (handelen en evalueren).


Hierbij worden tips uit de handreiking gebruikt. Desgewenst kan voor een enkele leerling besloten worden tot nader onderzoek. 

Het instrument geeft inzicht in het zelfbeeld, welbevinden en het sociale gedrag van leerlingen. In de rapportages staan de signaalscores voor de onderstaande categorieën.

Leerlingvragenlijst:
Veilige leeromgeving (een voorwaarde voor het sociaal-emotieneel functioneren van elke leerling), sociaal zelfbeeld, cognitief zelfbeeld, schoolbeleving, gevoel van sociale veiligheid, pro-sociaal gedrag, afwezigheid pestgedrag en gedrag tijdens de les.

Leerkrachtvragenlijst:
Pro-sociaal gedrag, aanwezigheid pestgedrag, gedrag tijdens de les en zelfvertrouwen.