Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept
Lesuren
Onderwijstijd
 

Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept  


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze schoolIn ons schoolplan voor de periode 2019-2023 hebben we getracht een profiel van de school te schetsen. Ook informatie in andere paragrafen zijn bedoeld om het beeld van de school verder in te kleuren.

Openbare school
OBS Prinses Irene is een openbare school. Op een openbare school is iedereen van harte welkom.
Er is veel aandacht voor normen en waarden. De school is een oefenplaats om verschillende (sociale) vaardigheden voldoende te kunnen oefenen.
Ons leerlingenaantal is behoorlijk stabiel: 70 leerlingen.
 
Vier combinatiegroepen
Wij werken met vier combinatiegroepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7 en 8.
Ieder jaar is dat gegeven het uitgangspunt als wij het personeelsplaatje voor het nieuwe schooljaar klaarmaken.De leerlingen kunnen door elkaar zitten, maar ook gescheiden per leerjaar.
Wij krijgen ook geld voor de vermindering van de werkdruk. Dat geld besteden wij over het algemeen aan de inzet van een onderwijsassistent.
 
De collega’s zorgen dat de leerlingen een korte, bondige uitleg krijgen waarbij de leerlingen actief betrokken zijn. Dit is een wens, waaraan we samen hard moeten werken zodat dit voor alle groepen zal gaan gelden.

Taakgerichte werksfeer
In de groepen is het heel zichtbaar dat wanneer de leerkracht instructie aan de ene groep geeft, er minder aandacht is voor de vragen waar de andere groep mee zit. Wanneer er wel een noodzakelijke vraag is, kan die gesteld worden aan een medeleerling. Met behulp van de taakbrief weten leerlingen welke taken er nog voor hen klaarliggen.

Actieve betrokkenheid van leerlingen
We gaan de komende jaren nog meer inzetten op de actieve betrokkenheid van de leerlingen. Dit gaan we o.a. doen door de inzet van coöperatieve werkvormen. Tijdens het werken stimuleer je dan dat leerlingen ook momenten hebben voor samenwerking.
 
Afstemmen en differentiëren (Referentieniveaus)
Het team heeft de methoden zodanig gekozen, dat er voldaan kan worden aan de referentieniveaus. Bij het realiseren van de verschillende zorgniveaus maakt het team gebruik van instrumenten, zoals de leerlijnen van de SLO en de Passende Perspectieven. Over het algemeen gebruikt het team drie ontwikkelingsniveaus. We spreken dan over de bandbreedte uitstroomperspectief begin groep 6 en eindniveau groep 8.
 
Verantwoordelijkheid leerlingen eigen leerproces (zelfsturend vermogen)
In het kader van Duurzame Schoolontwikkeling werkt het team al twee jaar aan ontwikkelingen om de leerling meer te betrekken bij het ontwikkelingsproces. We streven naar meer regie- en overlegmomenten met de leerling.
Binnen onze school herkenbaar door:
-Ontwikkeling Portfolio;
-Ontwikkeling kindgesprekken (realisering ambulante momenten voor leerkrachten voor voortgangsgesprekken en zgn. Portfolio-gesprekken.)
 
Gebruik digitale middelen
We zetten de laptops in voor ondersteunende programma’s vanaf groep 1. Het aantal momenten waarop deze ingezet worden wordt gedurende de jaren meer.
Ook de manier waarop het wordt ingezet wordt uitgebouwd, de methoden zullen digitaal worden en ook kan er digitaal gezocht worden naar informatie.
In het tweede deel van het schooljaar 2019-2020 hebben we ook erg veel ervaring opgedaan met digitaal onderwijs op afstand. Wij willen als school graag verkennen welke manieren van werken meerwaarde voor leerlingen en leerkrachten hebben.
 
Onderwijstijd
De leerlingen zijn op tijd binnen en de lessen kunnen op tijd beginnen. Mede de inzet van het instructiemodel draagt er zorg voor dat de onderwijstijd ook effectief ingezet wordt.

Ondersteuning
De ondersteuningsstructuur staat goed op de kaart, de wegen worden steeds duidelijker. We hebben de wens uitgesproken om ook hiervan een soort A3 te gaan ontwikkelen zodat in één oogopslag duidelijk zal zijn bij wie je waarvoor terecht zou moeten.