Organisatie intern en extern


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
 

School


Een kleinere school is zo gek nog niet!
Met onze circa 70 leerlingen zijn wij een kleine school. Vroeger had elke klas te maken met één juffrouw of één meester. Nu is er in Nederland praktisch geen groep meer waar nog maar één leerkracht voor de klas staat. Deeltijdbanen en nieuwe wetgeving zijn hier debet aan.
 
In het basisonderwijs worden steeds meer specialismen gevraagd. Of het nu gaat om kennis van moderne hulpmiddelen zoals de computer, pedagogisch en didactisch handelen, financieel management of het omgaan met gedragsproblemen. Ook op onze school is dat het geval.
 
Door steeds weer gezamenlijk de onderwijskundige en opvoedkundige problemen met elkaar te bespreken, kom je, als betrekkelijk klein team, sterk te staan.
Hét specialisme van een kleine school, bekendheid en vertrouwdheid van het hele team met de (on)mogelijkheden van bijna elke individuele leerling, wordt dan echt een vóórdeel.
 
Inhoudelijke en pedagogische accenten
Onze school probeert een onderwijsleersituatie te scheppen die het mogelijk maakt een continu ontwikkelingsproces bij de kinderen op gang te brengen. Op onze school proberen we samen met de ouders een bijdrage te leveren aan het functioneren van elk kind op zijn/haar niveau. Daarbij houden we rekening met de diversiteit van de kinderen, hun verschillen in achtergrond, ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Tevens proberen we om te gaan met de verschillen in milieu waarin de kinderen opgroeien.
 
Het is mogelijk dat een kind in overleg met de ouders/verzorgers bij een jongere of oudere  groep wordt geplaatst, omdat het daar beter past op sociale en/of emotionele gronden.
 
We zijn er ons als school van bewust dat de wijze waarop kleuters leren anders is als de wijze waarop oudere kinderen leren. Omdat spelen de spontane activiteit is van jonge kinderen zien we spel als de belangrijkste werkvorm. Bij ons op school bestaat het onderwijs aan kleuters niet alleen uit een programma met op zichzelf staande activiteiten en oefeningen, maar sluit ook aan op de ervaringen van de kinderen en de doorgaande lijn.
 
We besteden veel aandacht aan:
Vrij kleuterinitiatief - Kinderen kunnen in grote mate zelf hun activiteiten kiezen.
Milieuverrijking - De klassenomgeving biedt een schat aan mogelijkheden.
Ervaringsgerichte dialoog - De leerkracht gaat in haar gesprekken met de kinderen in op wat er bij de kinderen leeft.
De leerkracht heeft bij bovengenoemde vooral een stimulerende rol.
 
Groepsgrootte
Op OBS “Prinses Irene” zijn de leerlingen verdeeld over vier combinatiegroepen, groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.
Deze combinatiegroepen variëren in grootte van 14 tot 24 leerlingen. De omvang van groep 1-2 wordt door instroom gedurende het schooljaar groter.
 
Leerkrachten en ondersteunend personeel
Het is niet meer zoals vroeger dat elke leerkracht vijf dagen per week werkt. Velen werken minder en combineren zorg met werk. Wettelijke regels zoals compensatiedagen, ouderschapsverlof e.d. spelen ook een rol.
Wij streven ernaar dat niet meer dan twee leerkrachten samen een klas begeleiden.
In de praktijk moeten wij echter constateren dat het niet altijd mogelijk is te voorkomen dat een derde persoon moet worden aangetrokken.Juf Marjolein is iedere woensdagmorgen aanwezig voor praktische ondersteuning in de groepen en van het management. Juf Carola is meerdere uren per week aanwezig ter ondersteuning van de leerkrachten.
 
Directie: Annet Horsting en Peter Möhlmann
Locatiecoördinator: Annita Post
IB: Sanne Koops.
Onderwijsassistent: Carola Bosscher
Administratie: Daniëlle van Gijzen – maandagmorgen.
Conciërge: Martin Nijman – 6 uur per week / wisselschema op maandag- woensdag- en vrijdagmiddag.
HVO: Gwendy Veldhuis – donderdagmiddag.
GVO: Anne Boot – donderdagmiddag.
 
Bereikbaarheid werknemers
In het kader van AVG-wetgeving mogen wij geen lijsten met contactgegevens publiceren.
Alle werknemers zijn bereikbaar via het schoolnummer: 0524-562050.
Belangrijk communicatiemiddel van de leerkracht naar de ouders/verzorgers is ook de schoolapp. Via berichten in de groepsapp worden ouders/verzorgers op de hoogte gehouden.
 
Begeleiding en inzet stagiaires PABO en andere instellingen
Wij begeleiden geregeld stagiaires van de PABO en andere instellingen.
We vinden het een goede zaak op deze wijze te helpen de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide collega’s en ander ondersteunend personeel. Bovendien is contact met de PABO en jonge collega’s voor een levendig en modern onderwijs van groot belang.
De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen ligt altijd bij de desbetreffende groepsleerkracht, ook als de stagiaires soms voor wat langere tijd zelfstandig voor de groep staan.
 
 Vervanging van leerkrachten
 Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt geprobeerd vervanging te vragen via het digitale programma ‘Vervangingsmanager’.
Steeds vaker moeten wij helaas constateren dat alle beschikbare vervangers reeds ingezet zijn.
Vroegtijdig aanvragen voor bijvoorbeeld cursus, of begeleider tijdens schoolkamp, is soms een uitkomst. Dat gaat natuurlijk niet op bij ziekte, of plotselinge afwezigheid.
Mocht het zo zijn, dat er geen vervanger meer beschikbaar is, zullen wij ons uiterste best doen om voor de eerste dag, of de groep te splitsen of een onderwijsassistent voor de groep te zetten.
De tweede dag zal er een groep thuis moeten blijven. We proberen het onderwijsprogramma zoveel mogelijk door te laten gaan door groepen om de beurt thuis te laten blijven.
Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld via de schoolapp.
 

De leeractiviteiten van de leerlingen
 
Groep 1 en 2
In de kleutergroep wordt er grotendeels thematisch gewerkt. Naast de jaarlijks terugkerende thema’s, zoals herfst, Sinterklaas, Kerst, winter e.d. komen er onderwerpen aan bod die dicht bij de belevingswereld van de kleuters liggen. De thema’s worden over het algemeen door de leerkrachten bedacht, maar ook de kinderen kunnen met een onderwerp voor een thema komen.
Het dagritme in de kleutergroep ziet er iedere dag weer hetzelfde uit. Er zijn vijf onderdelen die telkens weer terugkeren en die de kleuters dus veel structuur bieden op een dag.
We beginnen de dag met een inloop (kleuters kunnen bij binnenkomst direct aan de slag met een kort taakje), vervolgens gaan we in de kring, daarna volgen de werkles, muziek en spel/beweging.
In de kring worden allerlei activiteiten aangeboden op het gebied van taal, voorbereidend lezen, voorbereidend rekenen en sociale/emotionele ontwikkeling. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het omgaan met elkaar, je leren uiten, normen en waarden en de wereld om ons heen.
Tijdens de werkles wordt er vaak een verplicht werkje aangeboden aan de groep, ook is er ruimte voor het ‘vrije kiezen’ (ook wel arbeid naar keuze genoemd).
Tijdens de muzieklessen wordt er regelmatig een nieuw lied aangeleerd, maar er is ook ruimte voor bewegen op muziek, experimenteren met instrumenten en het ontwikkelen van je gehoor en ritmegevoel.
Spel/ beweging vindt plaats in het speellokaal. Er wordt gegymd met groot klim-/klautermateriaal, met klein materiaal (ballen, hoepels, touwen, linten e.d.) of er wordt een spelles (zang- en tikspel) gegeven. Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld (een stukje vrij spel, maar ook regelmatig worden er spelletjes met de hele groep gedaan).
Binnen de kleutergroep gebruiken we een observatiesysteem gebaseerd op de leerlijnen van Parnassys. We volgen de kleuters op de leergebieden motoriek, taal, rekenen en spel. Voor de sociaal en emotionele ontwikkeling gebruiken we VISEON.
Om de taalontwikkeling en ook de woordenschat van de kleuters te stimuleren werken we onder andere met het “Boek van de Week”. Dit houdt in dat de kleuters van groep 2 zelf een prentenboek  kiezen; dit boek mag mee naar huis en het is de bedoeling dat het boek thuis een aantal keren wordt voorgelezen. Op een bepaald moment kan de kleuter het boek “zelf lezen” en mag dit dan ook doen op school in de kring. Het voorgelezen verhaal wordt verwerkt door een aantal kinderen in tekeningen.
In het begin van het schooljaar gebruiken we een vertelkoffer; iedere kleuter mag deze koffer vullen met vijf dingen van thuis en hierover vertellen in de kring.
Ook wordt er iedere donderdagmiddag (de 4-jarigen zijn dan vrij) veel gedaan aan het voorbereidend lezen/fonemisch bewustzijn. De kleuters krijgen dan een woord aangeboden (uit Veilig in Stapjes), waarbij één bepaalde letter/klank centraal staat; zo komen de kleuters op een speelse manier al in aanraking met verschillende letters en klanken en hebben ze al een bepaalde bagage voor groep 3.
Voor het voorbereidend lezen maken we o.a. gebruik van de werkmap “Fonemisch bewustzijn” van CPS en voor het voorbereidend rekenen hanteren we de methode “Met Sprongen Vooruit”.
Voor de sociaal/emotionele ontwikkeling gebruiken wij de methode “Happy kids for life” en voor het onderdeel techniek maken we gebruik van de techniektorens en de zeer veelzijdige constructiematerialen in onze groep. In het schooljaar 2019/2020 zijn er veel nieuwe materialen aangeschaft om het technisch inzicht van de kleuters te bevorderen.
In groep 1 en 2 stimuleren we het zelfstandig werken. De kinderen krijgen aan het begin van de week een aantal verplichte werkjes aangeboden, die ze binnen een week moeten afronden. Door middel van de weektaak wordt voor hen zichtbaar wat er van ze verwacht wordt en kunnen ze zelf aangeven (door het af te stempelen) welk werkje ze hebben afgerond. Dit geeft de kleuters veel duidelijkheid en structuur.

Groep 3 en 4
Wij werken elke dag met de KIM-versie van “Veilig Leren Lezen” voor voorbereidend en aanvankelijk lezen in groep 3. Bij deze methode kunnen de kinderen extra oefenen met computerprogramma’s.
Drie keer per week werken wij een half uur met Estafette Lezen. (Vanaf M4)
Voor Taal en Spelling wordt in groep 4 de methode Taal Op Maat gebruikt, waarbij elke dag gewerkt wordt aan taal en spelling. Dit verwerken ze schriftelijk en digitaal met extra oefenstof.
De goede lezers kunnen ook gebruik maken van Nieuwsbegrip op het internet.
De leerlingen maken kennis met meerdere vormen van begrijpend lezen. Hiervoor maken wij gebruik van de methode ‘Beter bij Lezen’.
We rekenen vanuit de methode Pluspunt. Groep 3 en groep 4 doen de verwerking in de werkboekjes, ondersteund door oefensoftware.
Voor schrijven gebruiken wij de methode Pennenstreken, we hebben er in 2017-2018 voor gekozen ons te richten op het goed aanleren van het blokschrift.
Er is ook is er een motoriekkast in de klas voor groep 3 om het voorbereidend schrijven in te oefenen.
Voor wereldoriënterende vakken gebruiken o.a. wij de lessen die worden aangeboden door de culturele commissie. Ook is er elk jaar een project, waar we met de hele school aan werken. Het schooljaar is verdeeld in thema’s; de lessen zullen hierbij aangepast worden, m.b.v. onder andere Argus Clou.
Voor muziek gebruiken wij de digitale methode “ Eigenwijz”; dit wordt één keer in de week een half uur gegeven tijdens de kring. Wij werken het hele jaar door met thema’s. De muzieklessen worden hierbij aangepast.
In groep 3 en 4 werken wij met expressie in thema’s. Wij laten hierbij alle vaardigheden één keer aan bod komen.
Ook gebruiken wij de Techniektorens en de constructiematerialen in de bouwhoek.
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werken we met de methode ‘Happy kids voor life’.
Er wordt tijdens de winterperiode 2 keer per week gym gegeven volgens de methode planmatig bewegingsonderwijs. Ook vindt er elk jaar een sportinstuif, in de Sporthal plaats; hier worden allerlei leuke spellen met de kinderen gedaan. Tijdens het zomerseizoen, krijgen de kinderen 1 keer in de week schoolzwemmen. Er vervalt dan 1 gymles.
Voor verkeer maken wij gebruik van het lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland.
 
Groep 5 en 6
Voor rekenen wordt de methode Pluspunt en aanvullende software gebruikt.
Voor wat betreft taal en spelling gebruiken wij Taal op Maat, met de daarbij behorende software.
Beide worden op Snappet verwerkt.
Drie ochtenden werken wij met Estafettelezen.
Voor begrijpend lezen maken wij gebruik van de methode Nieuwsbegrip en ‘Beter bij Lezen’.
Voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek maken wij gebruik van de methoden.
Het actuele wereldnieuws komt aan de orde bij ´Nieuwsbegrip´ en uitzendingen van het Jeugdjournaal.
Voor verkeer maken wij gebruik van het lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland.
Voor schrijven wordt de methode Pennenstreken gevolgd.
Eens per week besteden wij aandacht aan de sociaal/emotionele ontwikkeling d.m.v. ‘Happy Kids for life’.
Voor gymnastiekonderwijs, twee keer per week, maken wij gebruik van de gymmethode die is ontwikkeld binnen de gemeente Hardenberg. Sportdocent Arjan Breukelman heeft voor ieder leerjaar een lessenserie gemaakt.
Tijdens het zwemseizoen, mei t/m september vervallen de gymlessen op de donderdag. In het zwembad worden dan bewegingslessen in het water gegeven.
Eens per jaar doen we mee aan de sportdag, die afwisselend wordt georganiseerd in Gramsbergen en De Krim.
 
Groep 7 en 8
Voor rekenen volgen wij de methode ‘Pluspunt’, waarbij wij ook gebruik maken van Snappet.
Voor taal en spelling maken wij gebruik van de methode ‘Taal op Maat’, waarbij wij ook gebruik maken van Snappet.
Voor het leesonderwijs wordt het volgende aangeboden:
We gaan naar de bieb om boeken te lenen, we krijgen boeken van het cultuureducatie project, er zijn mandjes op school met verschillende tijdschriften en er is ook een schoolbieb.
Vier keer per week een halfuur stillezen en als het eindniveau van AVI nog niet is behaald, instructie in een leesgroepje met Estafette.
Ook wordt er, eens per twee jaar, een schrijver uitgenodigd, die over zijn of haar werk vertelt.
Er zijn boekbesprekingen en spreekbeurten.
Er wordt voorgelezen uit een boek.
Voor Begrijpend Lezen gebruiken wij Nieuwsbegrip. Dat is een webbased-methode, die actuele zaken behandelt. Verder bieden wij klassikaal lezen aan uit de methode ‘Beter bij Lezen’.
In de groep wordt een musical opgevoerd, waarin alle leerlingen een rol spelen. Verder is de methode ‘Eigenwijz’ in gebruik.
Voor wereldoriëntatie gebruiken wij de methoden van Argus Clou.
Om het jaar kunnen de leerlingen zowel het theoretisch als het praktisch verkeersexamen halen.
Het andere jaar krijgen de kinderen les over het omgaan met grote verkeersdeelnemers, zoals landbouwvoertuigen.
Voor verkeer maken wij gebruik van de lesmaterialen van Veilig Verkeer Nederland.
Voor schrijven wordt de methode Pennenstreken gevolgd.
Eens per week besteden wij aandacht aan de sociaal/emotionele ontwikkeling d.m.v. ‘Happy Kids for life’.
Voor gymnastiekonderwijs, twee keer per week, maken wij gebruik van de gymmethode die is ontwikkeld binnen de gemeente Hardenberg. Sportdocent Arjan Breukelman heeft voor ieder leerjaar een lessenserie gemaakt.
Tijdens het zwemseizoen, mei t/m september vervallen de gymlessen op de donderdag. In het zwembad worden dan bewegingslessen in het water gegeven.
Eens per jaar doen we mee aan de sportdag, die afwisselend wordt georganiseerd in Gramsbergen en De Krim.
 
Verwijzing:
Onze school werkt samen met allerlei externe partners. Op de website onder ‘Overige informatie’ kunt u meer informatie vinden over de samenwerkingspartners.
Achter dat tabblad vindt u ook allerlei informatie over activiteiten die wij voor de leerlingen organiseren.