Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

School


Een kleinere school is zo gek nog niet!
Met onze circa 70 leerlingen zijn wij een kleine school. Het gehele team kent elke leerling, hierdoor kunnen wij leerlingen makkelijk aanspreken en helpen, wij zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen.
Door steeds weer gezamenlijk de onderwijskundige en opvoedkundige problemen met elkaar te bespreken, kom je, als betrekkelijk klein team, sterk te staan.
Hét specialisme van een kleine school, bekendheid en vertrouwdheid van het hele team met de (on)mogelijkheden van bijna elke individuele leerling, wordt dan echt een voordeel.
 
Inhoudelijke en pedagogische accenten
Onze school probeert een onderwijsleersituatie te scheppen die het mogelijk maakt een continu ontwikkelingsproces bij de leerlingen op gang te brengen. Op onze school proberen we samen met de ouders een bijdrage te leveren aan het functioneren van elk kind op zijn/haar niveau. Daarbij houden we rekening met de diversiteit van de leerlingen, hun verschillen in achtergrond, ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Tevens proberen we om te gaan met de verschillen in milieu waarin de kinderen opgroeien.

Het is mogelijk dat een kind in overleg met de ouders/verzorgers bij een jongere of oudere groep wordt geplaatst, omdat het daar beter past op cognitieve, sociale en/of emotionele gronden.

We zijn er ons als school van bewust dat de wijze waarop kleuters leren anders is als de wijze waarop oudere leerlingen leren. Omdat spelen de spontane activiteit is van jonge kinderen zien we spel als de belangrijkste werkvorm. Bij ons op school bestaat het onderwijs aan kleuters niet alleen uit een programma met op zichzelf staande activiteiten en oefeningen, maar sluit ook aan op de ervaringen van de leerlingen en de doorgaande lijn.
 
We besteden veel aandacht aan:
Vrij kleuterinitiatief - Leerlingen kunnen in grote mate zelf hun activiteiten kiezen.
Ervaringsgerichte dialoog - De leerkracht gaat in haar gesprekken met de leerlingen in op wat er bij de leerlingen leeft.
De leerkracht heeft bij bovengenoemde vooral een stimulerende rol.
 
Groepsgrootte
Op obs Prinses Irene zijn de leerlingen verdeeld over vier combinatiegroepen; groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. 
Deze combinatiegroepen variëren in grootte van 10 tot 20 leerlingen. De omvang van groep 1-2 wordt door instroom gedurende het schooljaar groter.
 
Leerkrachten en ondersteunend personeel
Het is niet meer zoals vroeger dat elke leerkracht vijf dagen per week werkt. Velen werken minder en combineren zorg met werk. Wettelijke regels zoals compensatiedagen, ouderschapsverlof e.d. spelen ook een rol. Wij streven ernaar dat niet meer dan twee leerkrachten samen een klas begeleiden.

Bij ons op school zijn er acht leerkrachten werkzaam en kunnen wij gebruik maken van een onderwijsassistent voor de extra ondersteuningsbehoeften.
 
Bereikbaarheid werknemers
In het kader van AVG-wetgeving mogen wij geen lijsten met contactgegevens publiceren.
Alle werknemers zijn bereikbaar via het telefoonnummer: 0524-562050 of via e-mail. Deze zijn zichtbaar in de SchoolApp. 
Belangrijk communicatiemiddel van de leerkracht naar de ouders/verzorgers is ook de SchoolApp. Via berichten in de groepsapp worden ouders/verzorgers op de hoogte gehouden.
 
Begeleiding en inzet stagiaires PABO en andere instellingen
Wij begeleiden geregeld stagiaires van de PABO en andere instellingen. 
We vinden het een goede zaak op deze wijze te helpen de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide collega’s en ander ondersteunend personeel. Bovendien is contact met de PABO en jonge collega’s voor een levendig en modern onderwijs van groot belang.
De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen ligt altijd bij de desbetreffende groepsleerkracht, ook als de stagiaires soms voor wat langere tijd zelfstandig voor de groep staan.
 
Vervanging van leerkrachten
Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt geprobeerd vervanging te vragen via het digitale programma ‘Vervangingsmanager’.
Steeds vaker moeten wij helaas constateren dat alle beschikbare vervangers reeds ingezet zijn.
Vroegtijdig aanvragen voor bijvoorbeeld cursus, of begeleider tijdens schoolkamp, is soms een uitkomst. Dat gaat natuurlijk niet op bij ziekte, of plotselinge afwezigheid. Mede hierdoor wordt ziekte steeds vaker intern opgevuld door iemand die parttime werkt extra in te zetten. 
Mocht het zo zijn, dat er geen vervanger meer beschikbaar is, zullen wij ons uiterste best doen om voor de eerste dag, of de groep te splitsen of een onderwijsassistent voor de groep te zetten. 
De tweede dag zal er een groep thuis moeten blijven. We proberen het onderwijsprogramma zoveel mogelijk door te laten gaan door groepen om de beurt thuis te laten blijven. Ouders worden in deze gevallen op de hoogte gesteld via de SchoolApp.

 

De leeractiviteiten van de leerlingen

Voor de activiteiten van groep 1 en 2 verwijzen wij graag naar: De ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind, klik hier.  
 
Groep 3 en 4
Wij werken elke dag met de KIM-versie van “Veilig Leren Lezen” voor voorbereidend en aanvankelijk lezen in groep 3. Bij deze methode kunnen de leerlingen extra oefenen met computerprogramma’s. 
Drie keer per week werken wij een half uur met Estafette Lezen. (Vanaf M4)
Voor Taal en Spelling wordt in groep 4 de methode Taal Op Maat gebruikt, waarbij elke dag gewerkt wordt aan taal en spelling. Dit verwerken ze schriftelijk en digitaal met extra oefenstof.
De goede lezers kunnen ook gebruik maken van Nieuwsbegrip op het internet. 
De leerlingen maken kennis met meerdere vormen van begrijpend lezen. Hiervoor maken wij gebruik van de methode ‘Beter bij Lezen’.
We rekenen vanuit de methode Pluspunt. Groep 3 en groep 4 doen de verwerking in de werkboekjes, ondersteund door oefensoftware.
Voor schrijven gebruiken wij de methode Pennenstreken, we hebben er in 2017-2018 voor gekozen ons te richten op het goed aanleren van het blokschrift.
Er is ook is er een motoriekkast in de klas voor groep 3 om het voorbereidend schrijven in te oefenen. 
Voor wereldoriënterende vakken gebruiken o.a. wij de lessen die worden aangeboden door de culturele commissie. Ook is er elk jaar een project, waar we met de hele school aan werken. Het schooljaar is verdeeld in thema’s; de lessen zullen hierbij aangepast worden, m.b.v. onder andere Argus Clou. 
Voor muziek gebruiken wij de digitale methode “ Eigenwijz”; dit wordt één keer in de week een half uur gegeven tijdens de kring. Wij werken het hele jaar door met thema’s. De muzieklessen worden hierbij aangepast. 
 
In groep 3 en 4 werken wij met expressie in thema’s. Wij laten hierbij alle vaardigheden één keer aan bod komen. 
Ook gebruiken wij de Techniektorens en de constructiematerialen in de bouwhoek. 
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werken we met de methode ‘Happy kids voor life’.
  
Er wordt tijdens de winterperiode 2 keer per week gym gegeven volgens de methode planmatig bewegingsonderwijs. Ook vindt er elk jaar een sportinstuif, in de Sporthal plaats; hier worden allerlei leuke spellen met de leerlingen gedaan. Tijdens het zomerseizoen, krijgen de leerlingen 1 keer in de week schoolzwemmen. Er vervalt dan 1 gymles. 
 
Voor verkeer maken wij gebruik van het lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland.
 
Groep 5 en 6
Voor rekenen wordt de methode Pluspunt en aanvullende software gebruikt.
Voor wat betreft taal en spelling gebruiken wij Taal op Maat, met de daarbij behorende software. 
Beide worden op Snappet verwerkt.
Drie ochtenden werken wij met Estafettelezen.
Voor begrijpend lezen maken wij gebruik van de methode Nieuwsbegrip en ‘Beter bij Lezen’.
Voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek maken wij gebruik van de methoden.

Het actuele wereldnieuws komt aan de orde bij ´Nieuwsbegrip´ en uitzendingen van het Jeugdjournaal.
Voor verkeer maken wij gebruik van het lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland.
Voor schrijven wordt de methode Pennenstreken gevolgd.
Eens per week besteden wij aandacht aan de sociaal/emotionele ontwikkeling d.m.v. ‘Happy Kids for life’.

Voor gymnastiekonderwijs, twee keer per week, maken wij gebruik van de gymmethode die is ontwikkeld binnen de gemeente Hardenberg. Sportdocent Arjan Breukelman heeft voor ieder leerjaar een lessenserie gemaakt.
Tijdens het zwemseizoen, mei t/m september vervallen de gymlessen op de donderdag. In het zwembad worden dan bewegingslessen in het water gegeven.
Eens per jaar doen we mee aan de sportdag, die afwisselend wordt georganiseerd in Gramsbergen en De Krim.
 
Groep 7 en 8
Voor rekenen volgen wij de methode ‘Pluspunt’, waarbij wij ook gebruik maken van Snappet.
Voor taal en spelling maken wij gebruik van de methode ‘Taal op Maat’, waarbij wij ook gebruik maken van Snappet.

Voor het leesonderwijs wordt het volgende aangeboden:
We gaan naar de bieb om boeken te lenen, we krijgen boeken van het cultuureducatie project, er zijn mandjes op school met verschillende tijdschriften en er is ook een schoolbieb.
Drie keer per week een halfuur stillezen en als het eindniveau van AVI nog niet is behaald, instructie in een leesgroepje met Estafette. Ook wordt er, eens per twee jaar, een schrijver uitgenodigd, die over zijn of haar werk vertelt. Er zijn boekbesprekingen en spreekbeurten en er wordt voorgelezen uit een boek.

Voor Begrijpend Lezen gebruiken wij Nieuwsbegrip. Dat is een webbased-methode, die actuele zaken behandelt. Verder bieden wij klassikaal lezen aan uit de methode ‘Beter bij Lezen’.
In de groep wordt een musical opgevoerd, waarin alle leerlingen een rol spelen. Verder is de methode ‘Eigenwijz’ in gebruik.
Voor wereldoriëntatie gebruiken wij de methoden van Argus Clou.

Om het jaar kunnen de leerlingen zowel het theoretisch als het praktisch verkeersexamen halen.
Het andere jaar krijgen de leerlingen les over het omgaan met grote verkeersdeelnemers, zoals landbouwvoertuigen.
Voor verkeer maken wij gebruik van de lesmaterialen van Veilig Verkeer Nederland.
Voor schrijven wordt de methode Pennenstreken gevolgd.

Eens per week besteden wij aandacht aan de sociaal/emotionele ontwikkeling d.m.v. ‘Happy Kids for life’.

Tijdens het zwemseizoen, mei t/m september vervallen de gymlessen op de vrijdag. In het zwembad worden dan bewegingslessen in het water gegeven.
Eens per jaar doen we mee aan de sportdag, die afwisselend wordt georganiseerd in Gramsbergen en De Krim.

Verwijzing:
Onze school werkt samen met allerlei externe partners. Op de website onder ‘Overige informatie’ kunt u meer informatie vinden over de samenwerkingspartners.
Achter dat tabblad vindt u ook allerlei informatie over activiteiten die wij voor de leerlingen organiseren.